آیا عمل جراحی همیشه اولّین درمان پس از تشخیص است؟

عمل جراحی معمولاً گزینۀ اول برای درمان می‌باشد امّا همیشه این طور نیست. گاهی اوقات تومورها به منظور کوچک شدن و هم‌چنین از بین رفتن توانایی تکثیر سلول‌های سرطانی، قبل از عمل جراحی، تحت شیمی‎درمانی یا هورمون‎درمانی قرار می‌گیرند. بسیاری از زنان مبتلا به مرحلۀ یک سرطان پستان، یک عمل جراحی جزئی در پستان خود […]

منظور از تست‌های گیرندۀ هورمون چیست؟

هنگامی که سرطان با نمونه‌برداری تشخیص داده شد، مهم است که تست‌های گیرندۀ هورمون نیز بر روی تومور انجام بگیرند تا مشخص شود که آیا رشد سلول‌های سرطانی به هورمون‌های زنانه وابسته است. بعضی از سرطان‌ها در حضور هورمون زنانۀ استروژن رشد سریع‌تری دارند که سرطان‌های گیرندۀ استروژن مثبت نامیده می‌شوند و برخی دیگر به […]

مرحلۀ صفر (مرحلۀ اولیّه)

مرحلۀ صفر (مرحلۀ اولیّه) در این مرحله هیچ تومور واقعی به عنوان سرطان مجرایی در محل و یا سرطان لوبولار در محل یافت نشده است. (به فصل 2 مراجعه کنید.) هم‌چنین هیچ نشانه‌ای از گسترش به غدد لنفاوی و یا بافت خارج از پستان وجود ندارد. مرحلۀ یک (مرحلۀ اولیّه) تومور بیش از 2 سانتی‌متر […]

منظور از درجه و مرحلۀ سرطان چیست؟

هنگامی که تومور برداشته می‌شود و توسط پاتولوژیست مورد آزمایش قرار می‌گیرد، پزشک آن را از دو طریق مورد بررسی قرار می‌دهد. یک راه بر مبنای درجه است که ظاهر سلول‌های تومور در نظر گرفته می‌شود و هم‌چنین این که تومور با چه سرعتی رشد می‌کند و تمایل آن برای گسترش به چه میزان می‌باشد […]